Đăng bởi Để lại phản hồi

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp trong tháng 8/2020

DVP, PGD, BTP, PTI, PBP, NRC, PJC, DP1, DLT, BMD, PTS, DPM, LHG, VDN, PGS, CLH, FHN, TYA, DGC, CTR, FCM, NBP, SDG, CVT, VSN, IJC, TA9, L10, UDJ, THN, TTD, PTO, CKD, PMW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

 • CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP):Ngày 6/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/8/2020.
 • CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD): Ngày 5/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2020.
 • CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP):Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2020.
 • Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI):Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2020.
 • CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP):Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2020.
 • CTCP Bất động sản Netland (NRC): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2020.
 • CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC):Ngày 5/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2020.
 • CTCP Dược phẩm Trưng Ương CPC1 (DP1): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 27/8/2020.
 • CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (DLT):Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2020.
 • CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (BMD):Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2020.
 • CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2020.
 • Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí Việt Nam – CTCP (DPM):Ngày 6/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 21/8/2020.
 • CTCP Long Hậu (LHG): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 19% (01 cổ phiếu nhận 1.900 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2020.
 • CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN):Ngày 5/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2020.
 • CTCP Kinh doanh khí Miền Nam (PGS): Ngày 14/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2020.
 • CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH):Ngày 30/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%.
 • CTCP XNK Lương thực – thực phẩm Hà Nội (FHN):Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2020.
 • CTCP Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA):Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2020.
 • CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 19,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%.
 • Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR): Ngày 4/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,74 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 16%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 97 tỷ đồng.
 • CTCP Khoáng sản Fecon (FCM):Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 3/9/2020.
 • CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Ngày 21/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2020.
 • CTCP Sadico Cần Thơ (SDG):Ngày 17/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2020.
 • CTCP CMC (CVT):Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2020.
 • CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VSN): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2020.
 • CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC): Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2020.
 • CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9): Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/8/2020.
 • CTCP Lilama 10 (L10):Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2020.
 • CTCP Phát triển đô thị (UDJ):Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2020.
 • CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN):Ngày 5/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,58% (01 cổ phiếu nhận 558 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2020.
 • CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD):Ngày 6/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2020.
 • CTCP Dịch vụ – Xây dựng công trình Bưu điện (PTO):Ngày 5/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 14/8/2020.
 • CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD): Ngày 17/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2020.
 • CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW):Ngày 11/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2020.
Đăng bởi Để lại phản hồi

Danh sách 85 doanh nghiệp SCIC dự kiến bán vốn trong năm 2020

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách dự kiến bán vốn năm 2020 với 85 doanh nghiệp.

Trong 85 doanh nghiệp này, có 28 doanh nghiệp đang giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Có nhiều doanh nghiệp đã xuất hiện liên tục trong kế hoạch bán vốn những năm gần đây như CTCP FPT (SCIC sở hữu 6%), Tập đoàn Bảo Việt (SCIC sở hữu 3%), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (SCIC sở hữu 51%), CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (SCIC sở hữu 27%), Công ty Đầu tư Bảo Việt – SCIC ( SCIC sở hữu 50%), Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam (SCIC sở hữu 33%).

Trong danh sách này, một số doanh nghiệp được SCIC dự kiến thoái với tỷ lệ đang nắm giữ tại doanh nghiệp ở mức chi phối cao như CTCP Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà (SCIC sở hữu 100%), CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận (SCIC sở hữu 92%), CTCP Kỹ nghệ thực phẩm Á Châu (SCIC sở hữu 79%), CTCP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (SCIC sở hữu 99%), CTCP In Tổng hợp Cần Thơ (SCIC sở hữu 97%)…

Năm 2020, SCIC đặt mục tiêu doanh thu 6.916 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.839 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 3.470 tỷ đồng. 

Theo báo Đầu tư online

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chứng khoán NHSV – Ưu đãi phí giao dịch 0% và 8.0% lãi suất giao dịch ký quỹ

Đồng hành với những khó khăn của khách hàng do Covid-19 gây ra, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) ưu đãi miễn phí giao dịch và gói vay ký quỹ lãi suất 8.0% đối với khách hàng mở mới tài khoản giao dịch đến 09/07/2020.

Khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán tại NHSV sẽ được hưởng mức phí giao dịch chứng khoán là 0% (không bao gồm phí nộp cho Sở giao dịch chứng khoán) và được nhận hàng ngàn những phần quà đặc biệt khi mở tài khoản. 

Gói vay ký quỹ hấp dẫn chỉ với lãi suất 8,0%/năm

Để mở rộng nhiều hơn nữa những cơ hội dành cho các nhà đầu tư, không chỉ dừng lại với chính sách đặc biệt 0% phí giao dịch dành cho tất cả khách hàng có nhu cầu mở tài khoản mới (bao gồm tài khoản thường và tài khoản Margin). Với phương châm hỗ trợ tối ưu cho khách hàng giao dịch chứng khoán, NHSV cũng đồng thời cho ra mắt gói vay ký quỹ (Margin): “Phí ưu đãi – Lãi cạnh tranh”.

Theo đó, với nguồn vốn ưu đãi dành tặng khách hàng mở mới tài khoản, gói vay mới mang nhiều ưu điểm vượt trội hơn với lãi suất Margin hấp dẫn nhất thị trường – chỉ 8,0%/năm.

Chương trình đến nay đã giúp số lượng tài khoản mở mới và giao dịch tại NHSV tăng rất mạnh: số tài khoản mở mới trong tháng 3 và tháng 4 đã gấp 3.6 lần 2 tháng đầu năm 2020, và bằng 63% số tài khoản mở mới của cả năm 2019. Qua đó, để tiếp tục cam kết, đồng hành cùng với những khó khăn của khách hàng do Covid-19 gây ra.

Nằm trong chuỗi các hoạt động mở rộng và phát triển thị trường, trong thời gian tới, NHSV hứa hẹn sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm với ưu đãi hấp dẫn mang đến sự hỗ trợ và lợi ích tối đa cho các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch tại NHSV.

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) là công ty con 100% vốn thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH (NH Investment & Securities), với 50 năm lịch sử hoạt động, NH Investment & Securities hiện là công ty chứng khoán lớn thứ 2 tại Hàn Quốc và là một trong những định chế tài chính hàng đầu Châu Á, cung cấp 1 loạt các dịch vụ tài chính bao gồm quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, môi giới, và ngân hàng thương mại thông qua 81 chi nhánh trong nước và các công ty con ở nước ngoài.

NHSV đã đầu tư vào thị trường Chứng khoán Việt Nam từ tháng 1/2009 thông qua việc mua lại 49% cổ phần từ Công ty cổ phần Chứng khoán Biển Việt. Đến tháng 1/2018, NHSV đã mua lại toàn bộ 51% cổ phần còn lại và tăng vốn điều lệ lên 735 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn trong thời gian tới. Trong năm qua, NHSV đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực: giá trị giao dịch trung bình năm 2019 tại NHSV tăng gấp 86 lần năm 2018.

Là công ty con thuộc công ty chứng khoán lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, NHSV nhận được rất nhiều hỗ trợ từ công ty mẹ về nguồn vốn, thương hiệu, quản trị, chất lượng phân tích và tư vấn đầu tư, đặc biệt là hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại và tân tiến hàng đầu đến từ Hàn Quốc để đẩy mạnh phát triển tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

TTCK Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới trong tháng 4

Sau giai đoạn giảm rất mạnh từ 991 điểm xuống 662.5, tương đương giảm tới 33.1% kể từ sau tết Nguyên đán đến hết quý 1/2020 do tác động của Covid-19 khiến kinh tế Việt Nam ảnh hưởng nặng nề. TTCK Việt Nam trong quý 1 là thị trường giảm mạnh nhất thế giới, do tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân là rất lớn. Đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân là đánh giá thị trường còn chưa tốt và tâm lý đầu tư không vững vàng đã khiến áp lực bán tháo quá lớn trong giai đoạn đầu khi Covid-19 bùng phát Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, và sau đó là đến khu vực Châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ tháng 4 trở lại đây, khi Covid-19 có nhiều dấu hiệu dã đạt đỉnh như số lượng người nhiễm bệnh, bình phục, và tử vong đều giảm dần từng ngày; cùng với dó là các biện pháp quyết liệt của chính phủ các nước như thực hiện cách ly xã hội, tung hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD vào để vực dậy nền kinh tế, TTCK Việt Nam đã trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới. Vn-Index gần như tăng liên tục từ 662.5 điểm lên 813 điểm, tương đương tăng 22.7%.

Theo dự báo mới nhất của IMF, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 sẽ đạt 2.7%, có thể nói là cao nhất thế giới trong năm 2020: nhóm các nước phát triển và đang phát triển tăng trưởng âm lần lượt là -6.1% và -1%, các nước vốn tăng trưởng rất nhanh trong các năm qua như Trung Quốc và Ấn Độ cũng chỉ tăng trưởng ở mức 1.2% và 1.9% trong năm 2020. Bên cạnh đó, IMF cũng dự báo, tăng trưởng của Việt Nam sẽ phục hồi lên 7% trong năm 2021. Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 05/05/2020, Việt Nam phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%, chứ không phải như dự báo của IMF chỉ là tăng trưởng 2,7%. Đầu tư chứng khoán là việc đầu tư vào triển vọng doanh nghiệp trong tương lai. Các số liệu đều chỉ ra rằng, TTCK luôn đi trước chính sách vĩ mô và cơ bản của doanh nghiệp trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm tùy từng thời điểm. Với triển vọng tăng trưởng kinh tế cao trong quý 3, quý 4/2020 và năm 2021 sau khi dịch Covid-19 đã đi qua, triển vọng của TTCK Việt Nam trong thời gian tới cũng là hết sức khả quan.

Thông tin liên hệ:

Tư vấn giao dịch, phân tích mã CP, định giá mua bán,…Vui lòng xem https://zalo.me/856437341817390679 Hoặc liên hệ  Hotline: 0799.365.247Link đăng ký ưu đãi khi mở tài khoản miễn phí:https://forms.gle/B6qEGkyyFgZPoPBj8

Đăng bởi Để lại phản hồi

SCIC dự kiến bán vốn trong năm 2020

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách dự kiến bán vốn năm 2020 với 85 doanh nghiệp.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách dự kiến bán vốn năm nay, với 85 doanh nghiệp, giảm 23 doanh nghiệp so với năm trước. Trong đó, 28 doanh nghiệp đang giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Trong danh sách này, nhiều cái tên đã xuất hiện liên tục trong kế hoạch bán vốn những năm gần đây như FPT (SCIC sở hữu 6%), Tập đoàn Bảo Việt (3%), Tổng công ty Bảo Minh (51%), Nhựa Tiền Phong (27%), Công ty Đầu tư Bảo Việt – SCIC (50%), Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam (33%).

Với kế hoạch bán vốn trên, năm 2020, SCIC đặt mục tiêu doanh thu 6.916 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.839 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.470 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư tài chính gần 1.500 tỷ đồng trong năm, tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, tăng vốn tại các nhà băng có vốn Nhà nước, đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn SCIC. Ban lãnh đạo công ty này cũng cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn.

Đăng bởi Để lại phản hồi

NH Securities Tuyển Nhân viên môi giới chứng khoán

Mô tả công việc:

– Tìm kiếm, phát triển khách hàng

– Tư vấn đầu tư chứng khoán (Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu…)

– Hỗ trợ niêm yết, phát hành trái phiếu,…

Yêu cầu ứng viên:

– Tốt nghiệp ĐH các ngành liên quan đến Tài Chính- Ngân hàng – Đầu tư

– Tự tin, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

– Có kinh nghiệm đầu tư cá nhân hoặc chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là 1 lợi thế.

Quyền lợi được hưởng:

– Chế độ lương + thưởng cao (Lương lên đến 12 triệu và hoa hồng 50%)

– Bảo hiểm sức khỏe, du lịch hàng năm…

– Được phụ cấp điện thoại và chứng chỉ hành nghề MGCK

Hotline: 0799.365.247  Email gửi về: nhsv.vn@gmail.com

Nhân Sự Tại NH Securities Việt Nam

Link >>đăng ký ưu đãi khi mở tài khoản<< miễn phí:

Đăng bởi Để lại phản hồi

KBSV gia nhập thị trường phái sinh

KBSV CHÍNH THỨC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 Từ ngày 2/10/2019, Chứng khoán KB Việt Nam chính thức triển khai hệ thống giao dịch phái sinh. Theo đó, khi thực hiện giao dịch phái sinh tại KBSV, khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn phí giao dịch đến hết ngày 31/12/2019.

Gia nhập thị trường phái sinh muộn – Lợi thế của người đi sau:

Sau hơn hai năm thị trường phái sinh tại Việt Nam đi vào hoạt động, KBSV mới chính thức trở thành một trong những đơn vị tham gia vận hành thị trường này. Là đơn vị tham gia sau, KBSV nhận thức được các khó khăn phải đối mặt trong quá trình tạo dựng hình ảnh, vận hành hệ thống, thiết kế sản phẩm và xây dựng tệp khách hàng trong bối cảnh các CTCK khác đã hoạt động và đi vào ổn định.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc triển khai muộn cũng phần nào là lợi thế. Thông qua việc nghiên cứu các mặt được và chưa được của các CTCK đã sớm triển khai các sản phẩm phái sinh, KBSV tự tin với hướng đi riêng để tạo nên sự khác biệt khi công ty chính thức cho ra mắt các sản phẩm phái sinh trong đầu tháng 10 vừa qua.

Với mục tiêu tập trung vào 3 hướng chính: (i) phát triển mạnh hệ thống, hạ tầng công nghệ nhằm tạo sự thuận lợi và an toàn trong giao dịch/thanh toán cho nhà đầu tư; (ii) nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư, và môi giới, luôn bám sát thị trường và kịp thời đưa ra các khuyến nghị trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động như hiện nay; và (iii) cung cấp các gói sản phẩm phù hợp với thị hiếu, có mức phí ưu đãi và cạnh tranh so với các CTCK trên thị trường, ưu tiên số 1 của KBSV là nhanh chóng gia tăng thị phần đối với thị trường phái sinh thông qua tối ưu hóa quyền lợi của khách hàng.

Đa dạng hóa sản phẩm & tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng

Là công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc, KBSV nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công ty mẹ trong việc thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia vào TTCK phái sinh Việt Nam. Tuy nhiên, định hướng của KB Việt Nam là cung cấp đa dạng hóa, đầy đủ sản phẩm, hướng tới cả khách hàng trong nước và nước ngoài. Đồng thời, với việc được tiếp nhận nguồn vốn dồi dào từ Tập đoàn mẹ và các công ty thành viên, KBSV tự tin mang đến sản phẩm mới với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.

Theo đó, khi thực hiện giao dịch phái sinh tại KBSV, khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn phí giao dịch đến hết ngày 31/12/2019 (phí này không bao gồm các khoản phí trả cơ quan quản lý và ngân hàng). Khách hàng sẽ được trải nghiệm giao dịch với mức phí ưu đãi cùng những khuyến nghị bám sát thị trường cập nhật liên tục từ đội ngũ tư vấn KBSV trên nền tảng công nghệ hiện đại và ưu việt.

Trải nghiệm hệ thống công nghệ tối ưu

Một trong những chìa khóa nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng là hệ thống công nghệ hiện đại. KBSV tập trung xây dựng hệ thống trên nền tảng Webtrade và Mobile trade dành cho cả sản phẩm chứng khoán cơ sở và phái sinh. Cùng với đó, KBSV luôn đề cao tính bảo mật cho khách hàng khi đưa vào sử dụng giải pháp tối ưu nhất cho các hệ thống giao dịch của mình.

Để trải nghiệm giao dịch phái sinh tại KBSV, quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: tư vấn viên: 0799.365.247

Đăng bởi Để lại phản hồi

KBSV và Kookmin Bank Tokyo ký kết thỏa thuận tài trợ vốn

Lễ ký kết giữa KBSV và Kookmin Bank Tokyo diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản

     Vào ngày 9/9/2019, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn giữa Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) và Ngân hàng Kookmin Bank Tokyo (Nhật Bản) đã chính thức diễn ra tại Tokyo – Nhật Bản. Tại buổi lễ hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác trên cơ sở hỗ trợ vốn nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh.

Lễ ký kết giữa KBSV và Kookmin Bank Tokyo diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản
Lễ ký kết giữa KBSV và Kookmin Bank Tokyo diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản

     Theo đó, KBSV và Ngân hàng Kookmin Tokyo đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ vốn với tổng giá trị lên đến 50 triệu USD nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các hoạt động của khối nguồn vốn và hỗ trợ các gói vay margin tại KBSV. Nhờ việc huy động vốn thành công từ Tập đoàn mẹ và các công ty nước ngoài, KBSV đã và đang khẳng định vị thế cũng như thế mạnh của mình trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

      Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hoàn – Tổng Giám đốc KBSV chia sẻ: “KBSV tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác lần này sẽ là nền tảng vững chắc để mang lại lợi ích cho hai bên. Đặc biệt, việc ký kết với Kookmin Bank Tokyo là một điểm nhấn trong chiến lược của KBSV trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.”

     Thông qua thỏa thuận song phương này, KBSV cho thấy những nỗ lực của mình trong việc mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nói riêng, hiện thực hóa cam kết đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nói chung ngay từ khi tập đoàn KB quyết định đầu tư vào Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở thỏa thuận kể trên với Kookmin Bank Tokyo, KBSV cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những hợp tác quan trọng với các thành viên trong tập đoàn KB cũng như với các tổ chức tài chính quốc tế lớn, mang tới nguồn lực lớn về vốn cùng sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

     Bên cạnh đó, KBSV cũng đang hoàn thiện các bước cuối cùng để chính thức ra mắt hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh trong tháng 9, hứa hẹn sẽ mang tới cho nhà đầu tư trên thị trường những sản phẩm ưu việt với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đồng thời với sự hỗ trợ mạnh mẽ về mạng lưới, tập khách hàng, nguồn lực và kinh nghiệm kinh doanh từ Tập đoàn mẹ KBFG và Công ty chứng khoán KB Hàn Quốc, KBSV luôn khẳng định quyết tâm chinh phục thị trường, hướng tới mục tiêu cao nhất là đáp ứng tối đa nhu cầu và sự tin tưởng của Khách hàng trong và ngoài nước.

Đăng bởi Để lại phản hồi

KBSV chuẩn bị ra mắt gói sản phẩm phái sinh đột phá

KBSV sẽ có gói sản phẩm phái sinh đột phá

Theo phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc KBSV của Thời báo Tài chính VN “Chúng tôi nhận thức được khó khăn khi tham gia cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh sau nhiều công ty chứng khoán khác. Do vậy, “Công ty Chứng khoán KB : Sẽ có gói sản phẩm phái sinh đột phá, tối đa lợi ích cho KH…

Dưới đây là chi tiết bài viết chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc KBSV khi trao đổi với phóng viên TBTCVN:

Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của TTCK phái sinh của Việt Nam thời gian qua?

TTCK phái sinh ở Việt Nam mặc dù còn khá non trẻ, tuy nhiên cũng đã sớm cho thấy tiềm năng phát triển qua sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị, khối lượng giao dịch và số lượng các hợp đồng mở từ khi ra đời cho đến nay.

Thống kê từ quá khứ cho thấy, giá trị giao dịch bình quân phiên của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ đầu năm 2019 đến nay tăng trưởng hơn 40% so với bình quân năm 2018 và lớn gấp 10 lần so với bình quân năm 2017. Rõ ràng với các lợi thế về mức độ đòn bẩy và công cụ quản trị rủi ro cho thị trường cơ sở, đồng thời tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm điểm, TTCK phái sinh đang thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư tham gia.

Mặc dù vậy, chúng ta cũng cần nhìn nhận là phần đông giá trị giao dịch trên TTCK phái sinh đến từ nhà đầu tư cá nhân (chiếm trên 90%), điều này một phần có nguyên nhân là do sản phẩm trên TTCK phái sinh còn thiếu đa dạng, cũng như giá trị giao dịch chưa đủ lớn khiến các quỹ đầu tư chưa tham gia nhiều. Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng các vấn đề trên được giải quyết phần nào, tăng tính hấp dẫn để TTCK phái sinh trở thành sân chơi chung của cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Là đơn vị triển khai phái sinh sau khá nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường, ông có thể cho biết, KBSV có chuẩn bị gì để có thể tạo sự đột phá trong việc cung cấp dịch vụ phái sinh,, thu hút nhà đầu tư?

Là đơn vị tham gia sau trên thị trường phái sinh, chúng tôi nhận thức được các khó khăn mình phải đối mặt trong quá trình xây dựng tệp khách hàng, tạo dựng hình ảnh và vận hành hệ thống,… trong bối cảnh các công ty chứng khoán khác đã hoạt động được một thời gian và dần đi vào ổn định.

Bởi vậy, bên cạnh việc xây dựng hệ thống, hạ tầng công nghệ để mang lại các trải nghiệm tối ưu cho nhà đầu tư, công ty cũng đang trong quá trình nghiên cứu và dự định cung cấp ra thị trường các gói sản phẩm hấp dẫn, mang tính đột phá và mang lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ rất chú trọng đến việc hỗ trợ khách hàng thông qua các sản phẩm phân tích, nhận định, tư vấn đầu tư chuyên sâu để gia tăng hiệu quả đầu tư.

Tương tự như đối với thị trường cơ sở, mục tiêu của chúng tôi đối với thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu là nhằm thu hút nhà đầu tư, gia tăng thị phần cũng như uy tín, hình ảnh của công ty trên thị trường.

Thị trường phái sinh đã bắt đầu nhận được nhiều hơn sự tham gia của nhà đầu tư ngoại, trong đó không thể không nhắc đến các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Đây có phải là một trong những lý do để KBSV nhanh chóng tăng vốn điều lệ triển khai cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh không, thưa ông?

Nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam là điều chúng ta có thể quan sát thấy qua các số liệu giá trị đầu tư gián tiếp (FII), hay trực quan và dễ quan sát hơn là việc khá nhiều các thương vụ mua cổ phần quy mô lớn trên thị trường trong thời gần đây có sự tham gia của nhà đầu tư Hàn Quốc. Cùng với xu hướng trên, cũng có một số lượng không nhỏ các nhà đầu tư Hàn Quốc đã và đang dần quan tâm hơn đến các sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Là một công ty chứng khoán có vốn đầu tư Hàn Quốc, KBSV cũng phần nào hưởng lợi từ hiện tượng này. Tuy nhiên, đây không phải là động lực và lý do chính thúc đẩy KBSV nhanh chóng tăng vốn điều lệ để triển khai cung cấp các dịch vụ chứng khoán phái sinh. Trên thực tế, công ty vẫn luôn xác định phải cung cấp ra thị trường đầy đủ và đa dạng sản phẩm để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tính cạnh tranh, qua đó mở rộng tệp khách hàng với đối tượng chính vẫn là các nhà đầu tư trong nước, từ đó gia tăng thị phần.

Như trao đổi của ông, lãnh đạo Tập đoàn KB (Hàn Quốc) và KBSV đã đặt kỳ vọng khá lớn cho mảng cung cấp dịch vụ phái sinh. Đâu là cơ sở để ông và KBSV tự tin về điều đó?

KBSV đánh giá tiềm năng của thị trường phái sinh ở Việt Nam là rất lớn trong dài hạn. Để nắm rõ hơn về vấn đề này, chúng ta có thể nhìn vào quá trình phát triển vượt bậc của thị trường phái sinh ở các nước phát triển cũng như đang phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng và mức độ hấp dẫn dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, tốc độ phát triển sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối hệ thống và việc triển khai các sản phẩm mới, mang tính đa dạng, đáp ứng được cả nhu cầu đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro của các nhà đầu tư.

Về phía KBSV, với lợi thế đến từ sự hỗ trợ của công ty mẹ KBS, không chỉ về vốn, mà cả về việc chuyển giao các kinh nghiệm chuyên sâu trong việc triển khai các sản phẩm phái sinh ở Hàn Quốc, chúng tôi tự tin sẽ có thể đưa ra thị trường các sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Xin cảm ơn ông!

KB Securities họp ra mắt sản phẩm mới
KB Securities họp ra mắt sản phẩm mới
Đăng bởi Để lại phản hồi

Cập nhật lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 29 doanh nghiệp niêm yết

lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

SHS, VIT, TND, AMC, GND, HBE, C22, STU, HLE, TAP, BDT, BSL, BHK, DSV, CMD, DNS, TVS, AGM, CIA, TDH, ABC, SFG, MDC, PTX, ICC, PSN, POV, VTR, PHS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

1 – CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/7/2019.

2 – CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2019.

3 – CTCP Than Đá Mài – Vinacomin (TND): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2019.

4 – CTCP Khoáng sản Á Châu (AMC): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2019.

5 – CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

6 – CTCP Sách thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

7 – CTCP 22 (C22): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

8 – CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (STU): Ngày 13/6- ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2019.

9 – CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

10 – CTCP Đô thị Tân An (TAP): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 41,58% (01 cổ phiếu nhận 4.158 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2019.

11 – CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (BDT): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6,06% (01 cổ phiếu nhận 606 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2019.

12 – CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam (BSL): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

13 – CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (BHK): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 19/7/2019.

14 – CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (DSV): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 1/7/2019.

15 – CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tp Hồ Chí Minh (CMD): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.0000 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2019.

16 – CTCP Thép Đà Nẵng (DNS): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận 950 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

17 – CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/20119. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.

18 – CTCP XNK An Giang (AGM): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2019.

19 – CTCP Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA): Ngày 19/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

20 – CTCP Đầu tư phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ngày 27/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

21 – CTCP Truyền thông VMG (ABC): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

22 – CTCP Phân bón Miền Nam (SFG): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

23 – CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 19/7/2019.

24 – CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 1/7/2019.

25 – CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 47% (01 cổ phiếu nhận 4.700 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

26 – CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN): Ngày 5/7 –  ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2019.

27 – CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng (POV): Ngà 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phất hành 2,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%.

28 – CTCP Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (VTR – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/7/2019.

29 – CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,3% (01 cổ phiếu nhận 330 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2019.

Best Regards!

Facebook: https://www.facebook.com/KBSecuritiesVietNam
Zalo: https://zalo.me/856437341817390679

 

Đăng bởi Để lại phản hồi

KB Securities tung sản phẩm tài chính độc đáo

Thời gian qua, dòng vốn ngoại không ngừng được rót vào thị trường Việt Nam thông qua khối các Công ty chứng khoán. Sau động thái liên tiếp tăng vốn, KB Securities còn có lợi thế từ kinh nghiệm “đi trước” tại các thị trường lớn trong khu vực và trên thế giới. Thị trường chứng khoán kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều sản phẩm độc đáo qua sự giới thiệu của nhóm các CTCK vốn ngoại này.


Lợi thế về nguồn vốn
Đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng và tính ổn định của thị trường, nhiều CTCK ngoại đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Thời gian gần đây, hàng nghìn tỷ đồng vốn ngoại đã liên tiếp được rót vào các CTCK thành viên để tăng vốn điều lệ, tạo ra một lợi thế cạnh tranh khá áp đảo. Điển hình, chỉ trong vòng 1 năm kể từ ngày chính thức đổi chủ sở hữu, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã hoàn tất 2 lần tăng vốn điều lệ, đạt mức 1.675 tỷ VND, chính thức lọt vào top 10 CTCK có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp CTCK ngoại đáp ứng được các yêu cầu của UBCK cho phép đăng ký triển khai các nghiệp vụ mà còn tạo ra sức hút lớn với Nhà đầu tư trên thị trường thông qua nhiều sản phẩm ưu đãi về lãi suất cho vay Margin.
Công ty ngoại tiên phong với hình thức đầu tư cổ phiếu mới.
Không dừng lại ở việc tăng vốn, KB Securities còn có lợi thế rất lớn từ kinh nghiệm “đi trước” tại các thị trường lớn trong khu vực và trên thế giới. Thị trường chứng khoán kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều sản phẩm độc đáo qua sự giới thiệu của các CTCK ngoại. Đáng phải kể đến là việc Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sau các sản phẩm Margin với lãi suất “gây sốc 8.3%” vào cuối năm 2018, KBSV đã tiếp tục tạo một cú hít lớn khi tung ra sản phẩm tiết kiệm bằng hình thức cổ phiếu. Đây vốn là một sản phẩm đã từng làm mưa làm gió và có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư tại thị trường Hàn Quốc.
Khi nhắc đến tiết kiệm, tích lũy, thông thường người Việt Nam sẽ nghĩ đến việc gửi vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng và nhận lãi hoặc mua ngoại tệ, một số tích lũy được nhiều hơn sẽ gửi tiết kiệm bằng cách mua nhà đất hoặc mua vàng tích trữ. Điều này đã trở thành lối mòn trong suy nghĩ và hạn chế việc tìm kiếm những cơ hội mới, hình thức mới để đồng tiền của mình có thể sinh sôi một cách mạnh mẽ.
Ở một số thị trường nước ngoài như Hàn Quốc, một hình thức tiết kiệm độc đáo với mức lãi suất hấp dẫn hơn rất nhiều so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng đang khá thịnh hành, đó là hình thức tiết kiệm bằng cổ phiếu. Gửi tiết kiệm bằng cổ phiếu là cách sử dụng tiền tích lũy để mua cổ phiếu của các doanh nghiệp thay vì gửi vào ngân hàng để nhận lãi gửi tiết kiệm theo kỳ.
Cũng theo các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, so với việc gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại thì việc đầu tư cổ phiếu vào các doanh nghiệp đầu ngành được đánh giá là lựa chọn khôn ngoan hơn bởi rủi ro thấp, lợi nhuận cao và dễ dàng chuyển thành tiền khi cần thiết. Cụ thể, mức lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay đang dao động ở mức 6-7%/năm, nhưng nếu đầu tư vào cổ phiếu của các các doanh nghiệp đầu ngành đang trên đà phát triển tốt, mức lãi suất sau 1 năm nhà đầu tư thu về có thể đạt đến 15%.
Theo đánh giá, sản phẩm này sẽ phù hợp với những khách hàng mong muốn xây dựng một kế hoạch tiết kiệm dài hạn với mức rủi ro thấp. Theo thể lệ được KBSV công bố, chương trình sẽ áp dụng cho những khách hàng mở tài khoản mới. Mỗi tháng người sử dụng sẽ nộp 2.000.000 đồng vào tài khoản và dùng số tiền này để mua cổ phiếu, liên tục trong 12 tháng. Như vậy, sau 1 năm tham gia, khách hàng sẽ tích lũy “sổ tiết kiệm” là cổ phiếu với mức lãi suất kỳ vọng cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Với nguồn vốn khủng, KBSV còn “hào phóng” đưa ra mức ưu đãi tặng 1.000.000 đồng cho 300 người đăng ký đầu tiên nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm.
Công ty này khẳng định sẽ giúp cho khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả thông qua rèn luyện thói quen tiết kiệm, đồng thời bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường. Tuy nhiên, với tiêu chí chỉ được mua duy nhất một mã cổ phiếu trong 12 tháng, nhà đầu tư cần thận trọng trong việc lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp, đang trên đà tăng trưởng để giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy ra.
“Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm”. Với sức hấp dẫn và triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019, hình thức tiết kiệm bằng cổ phiếu được kì vọng trở thành một công cụ thông minh, hữu ích và phổ biến đối với nhà đầu tư.

Theo safegroup.vn

Link >>đăng ký tham gia<<