KBSV phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Chứng khoán KB Securities Việt Nam chào Trái phiếu doanh nghiệp với các điểm chính sau:

· Thời gian nắm giữ: từ 3 đến 6 tháng (quyền của khách hàng), nhưng không quá 6 tháng (KBSV sẽ thực hiện quyền mua lại vào ngày kết thúc tháng thứ 6);

· Lãi suất: cố định 8% (cao hơn lãi suất tiết kiệm)

· Đánh giá rủi ro: KBSV là thành viên của công ty chứng khoán KB Hàn Quốc có xếp hạng tín nhiệm AA của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P

Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 đã được Deloitte kiểm toán

 

KBSec phát hành trái phiếu doanh nghiệp
KBSec phát hành trái phiếu doanh nghiệp